Педагогическият колектив днес

Маруся Ат. Бочуковадиректор

Магдалена Анг. Гергьовска – старши учител в начален етап

Маргарита Ал. Чакърова – старши учител в начален етап

Лидия Хубенова Енгерова-Шекирова – учител по математика, информационни технологии, физика и астрономия

Гергана Анастасова Чотрева – старши учител по история и цивилизации, география и икономика и музика

Сийка Ст. Шопова – старши учител по български език и литература и английски език

Стефка Ан. Пеевска – старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство, технологии и предприемачество

Михал Петров Батаклиев – старши учител в ЦДО