Документи

Заповед № РД 06 – 399 / 09.09.2021 г. на директора на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за форми на обучение, уч. 2021 / 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Седмично разписание на учебните часове за I учебен срок, уч. 2021 / 2022 г.
Разгледай |  Изтегли


Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, уч. 2021 / 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Програма за превенция на ранното напускане на училище, уч. 2021 / 2022 г.
Разгледай |  Изтегли


Програма за предоставяне на равни въможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, уч. 2021 / 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Училищни учебни планове – уч. 2021 / 2022 г.
Разгледай |  Изтегли


Годишен план на училището – уч. 2021 / 2022 г.
Разгледай |  Изтегли


Дневен режим – уч. 2021 / 2022 г.
Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за трето тримесечие на 2021 г.
Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2021 г.
Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2021 г.
Разгледай |  Изтегли


Заповед № РД 06 – 209 / 26.03.2021 г. на директора на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за план – прием в I и V клас, уч. 2021 / 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Утвърден бюджет на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за 2021 г. Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за предоставяне на обществена информация в ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за работна заплата в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Закон за защита от дискриминация  Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за защита на личните данни  Разгледай |  Изтегли


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Разгледай |  Изтегли


Етичен кодекс на училищната общност в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Стратегия за развитие на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Широка лъка за периода 2016 / 2017 – 2020 / 2021 учебна година Разгледай |  Изтегли


rar Архив