Документи

Годишен план на училището за учебната 2023 / 2024 година Разгледай |  Изтегли


Дневно разписание за учебната 2023 / 2024 година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план за 1 клас за учебната 2023 / 2024 година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план за 2 клас за учебната 2023 / 2024 година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план за 4 клас за учебната 2023 / 2024 година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план за 5 клас за учебната 2023 / 2024 година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план за 6 клас за учебната 2023 / 2024 година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план за 7 клас за учебната 2023 / 2024 година Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за трето тримесечие на 2023 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2023 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2023 г. Разгледай |  Изтегли


Утвърден бюджет на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за 2023 година Разгледай |  Изтегли


Заповед № РД 06 – 208 / 20.03.2023 г. на директора относно: план – прием в 1 клас и в 5 клас, уч. 2023 / 2024 г. Разгледай |  Изтегли


Стратегия за развитие на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, за периода 2021 / 2022 – 2024 / 2025 учебна година Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за предоставяне на обществена информация в ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за работна заплата в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Закон за защита от дискриминация  Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за защита на личните данни  Разгледай |  Изтегли


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Разгледай |  Изтегли


Етичен кодекс на училищната общност в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


rar Архив