Училището днес

• Учим, празнуваме, мечтаем, откриваме света заедно.

• От 2001 г. ОУ “Н.Й.Вапцаров” е член на Системата на асоциираните училища към ЮНЕСКО.

• Приоритетно направление – общообразователна подготовка.

• Успешно социализиране на децата от Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа.

• Успешно интегриране на ученици от етнически малцинства.

• Интегриране на деца със специални образователни потребности.

• Сътрудничество с неправителствени организации.

Дейности по проекти.

• Собствена изложбена зала.

Собствен химн.

• Издава вестник “Училищен звън”.

• Функционира училищен кабинет за ранна превенция за деца с личностни проблеми.

• Училищно настоятелство в състав: Стефка К. Гайдева – председател, Магдалена Анг. Гергьовска, Илияна Ст. Згуровска и Цветана Г. Седянкова.

• Традиции в празниците.