Квалификационна дейност

Информация за предстоящо обучение на педагогическите специалисти – вътрешноинституционална квалификация

1. Тема на обучението – „Практически техники за ефективна работа с ученици с различна степен на обучаемост едновременно“.
2. Място на провеждане – гр. Девин, хотел „Девин“.
3. Период на провеждане – 27.05. – 28.05.2022 г.
4. Начален и краен час: 27.05.2022 г. – 14.30 ч. – 18.30 ч.; 28.05.2022 г. – 9.00 ч. – 11.00 ч.
5. Наименование на обучителната организация – Тренинг и обучителен център „Щастие“.
6. Брой на педагогически специалисти, заявили желание за участие – 10.