2021 / 2022

Отчет на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Утвърден бюджет на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за 2022 г. Разгледай |  Изтегли


График за консултации по учебни предмети за уч. 2021 / 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Заповед № РД 06 – 235 / 28.03.2022 г. за план – прием в първи и пети клас, уч. 2022 / 2023 г. Разгледай |  Изтегли


Заповед № РД 06 – 207 / 17.02.2022 г. за организация на образователно – възпитателния процес от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г. и от 28.02.2022 г. до 04.03.2022 г. Разгледай |  Изтегли


Седмично разписание на учебните часове за II учебен срок, уч. 2021 / 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Заповед № РД 06 – 200 / 04.02.2022 г. за организация на образователно – възпитателния процес от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. и от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2021 г. Разгледай |  Изтегли


Правилник за дейността на училището – уч. 2021 / 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Учебна 2021 / 2022 г. – Национални програми Разгледай |  Изтегли


Спортен календар за уч. 2021 / 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Заповед № РД 06 – 80 / 27.10.2021 г. на директора на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за преминаване на ротационно обучение от разстояние в електронна среда, период от 27.10.2021 г. до 05.11.2021 г. Разгледай |  Изтегли


Заповед № РД 06 – 399 / 09.09.2021 г. на директора на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за форми на обучение, уч. 2021 / 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Седмично разписание на учебните часове за I учебен срок, уч. 2021 / 2022 г.
Разгледай |  Изтегли


Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, уч. 2021 / 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Програма за превенция на ранното напускане на училище, уч. 2021 / 2022 г.
Разгледай |  Изтегли


Програма за предоставяне на равни въможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, уч. 2021 / 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Училищни учебни планове – уч. 2021 / 2022 г.
Разгледай |  Изтегли


Годишен план на училището – уч. 2021 / 2022 г.
Разгледай |  Изтегли


Дневен режим – уч. 2021 / 2022 г.
Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за трето тримесечие на 2021 г.
Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2021 г.
Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2021 г.
Разгледай |  Изтегли


Заповед № РД 06 – 209 / 26.03.2021 г. на директора на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за план – прием в I и V клас, уч. 2021 / 2022 г. Разгледай |  Изтегли


Утвърден бюджет на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за 2021 г. Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за предоставяне на обществена информация в ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за работна заплата в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Закон за защита от дискриминация  Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за защита на личните данни  Разгледай |  Изтегли


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Разгледай |  Изтегли


Етичен кодекс на училищната общност в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Стратегия за развитие на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Широка лъка за периода 2016 / 2017 – 2020 / 2021 учебна година Разгледай |  Изтегли


rar Архив