2022 / 2023

Отчет на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2023 г. Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2023 г. Разгледай |  Изтегли


Заповед № РД 06 – 208 / 20.03.2023 г. на директора относно: план – прием в 1 клас и в 5 клас, уч. 2023 / 2024 г. Разгледай |  Изтегли


Седмично разписание на учебните часове – II учебен срок, учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за 2022 година Разгледай |  Изтегли


Заповед № РД 06 – 53 / 03.10.2022 г. на директора относно: график за консултации – учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Заповед № РД 06 – 430 / 13.09.2022 г. на директора относно: форми на обучение за учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Спортен календар за учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Годишен план на училището за учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за трето тримесечие на 2022 година Разгледай |  Изтегли


Правилник за дейността на училището за учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за учeбната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Седмично разписание на учебните часове за I срок на учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Дневен режим за учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план за 1 клас за учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план за 3 клас за учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план за 4 клас за учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план за 5 клас за учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план за 6 клас за учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план за 7 клас за учебната 2022 / 2023 година Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2022 година Разгледай |  Изтегли


Отчет на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2022 година Разгледай |  Изтегли


Утвърден бюджет на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ за 2022 година Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за предоставяне на обществена информация в ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за работна заплата в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Закон за защита от дискриминация  Разгледай |  Изтегли


Вътрешни правила за защита на личните данни  Разгледай |  Изтегли


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Разгледай |  Изтегли


Етичен кодекс на училищната общност в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


rar Архив