2016 / 2017

Стратегия за развитие на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Широка лъка за периода 2016 / 2017 – 2020 / 2021 учебна година Разгледай |  Изтегли


Спортен календар за учебната 2016 / 2017 година Разгледай |  Изтегли


Програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2016 / 2017 година Разгледай |  Изтегли


Етичен кодекс на училищната общност Разгледай |  Изтегли


Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Широка лъка Разгледай |  Изтегли


Правомощия на обществения съвет Разгледай |  Изтегли


Програма за превенция на ранното напускане на училище Разгледай |  Изтегли


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ Разгледай |  Изтегли


Годишен план за дейността на училището за учебната 2016 / 2017 година Разгледай |  Изтегли


Дневен режим – 2016 / 2017 учебна година Разгледай |  Изтегли


Училищен учебен план – 2016 / 2017 учебна година  Разгледай |  Изтегли